img_aktualnosci

Aktualności

Konsorcjum

 

Wystarczające spełnienie warunków udziału przez  jednego z członków

Zgodnie z art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  działając jako  - konsorcjum -. W doktrynie…

Specjaliści zagraniczni i wystarczające uprawnienia państwa członkowskiego

Wyniki audytu Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2013 roku w zakresie wymogu dysponowania przez wykonawcę osobami będącymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Jeżeli zamawiający żąda załączenia do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, dla osoby w stosunku do której ustawa Prawo budowlane (art….

Zmowa przetargowa – czyn nieuczciwej konkurencji

 

Wyrokiem z dnia 15.01.2013r. sygn. akt: KIO 2865/12 Izba uwzględniła zarzuty Odwołującego, który wskazywał na zmowę przetargową o czym świadczył m.in. fakt, że przetarg wygrała grupa firm, podająca jednakowe ceny za zamawiane usługi, a ponadto wspólnikiem każdej z firm była ta sama osoba.

 

Zakaz zmów przetargowych wprowadza art….

Uwaga na referencje

 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał, aby wykonawcy przystępujący do przetargu spełniali określone warunki min. warunek dotyczący odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie robót wskazanych w specyfikacji.  Na potwierdzenie, iż przedmiotowy warunek został spełniony wykonawcy zobowiązani byli do złożenia stosownych referencji.