img_aktualnosci

Aktualności

MdM czyli mieszkania dla młodych

Dopłaty do nowych mieszkań i domów lub zwrot wydatków poniesionych w związku z budową własnego „M”

Dofinansowanie kredytu

Od 1 stycznia zapowiada się wiele zmian w zakresie udzielania kredytów hipotecznych i nabywania mieszkań od dewelopera. Banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będą oferowały kredyty z dopłatami z programu…

Nowelizacja PZP – wzmocniono ochronę praw podwykonawców

24 grudnia 2013 roku wchodzą w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja reguluje przede wszystkim kwestie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wprowadza legalną definicje umowy o podwykonawstwo, zapewnia podwykonawcom pełną i terminową zapłatę należnego im wynagrodzenia. Uchwalona ustawa wprowadza mechanizmy mające na celu zwiększenie motywacji wykonawców do właściwej realizacji zobowiązań…

Warto pomyśleć o dobrym regulaminie

Rynek sklepów internetowych może osiągnąć w tym roku 26 mld zł i przekroczyć tym samym 3 proc. wartości całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce.

Mimo tak spektakularnych osiągnięć, rynek handlu internetowego jest jeszcze bardzo młody a przedsiebiorcy nie zdają sobie sprawy z tego jak ważny jest indywidualnie przygotowany regulamin. Urząd…

Koniec z ceną dumpinową?

Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje nowelizaję Prawa Zamówień Publicznych, która ma pomóc skuteczniej walczyć z przedsiębiorcami, którzy przystępując do przetargu podają tzw cenę dumpinową. Jest to cena, która nie pokrywa wartości usługi ale pozwala wyeliminować konkurencję. Dotychczas przepisy Prawa Zamówień Publicznych pozwalały odrzucić ofertę, jeżeli zawierała rażąco niską cenę w stosunku…

Terminy w prawie zamówień publicznych

Sposób liczenia terminów w Prawie Zamówień Publicznych

Kiedy zaczyna biec termin na wniesienie odwołania do prezesa kio? Terminy wynikające z art. 182 prawa zamówień publicznych liczone są odmiennie od przepisów zawartych w art. 165 kodeksu postępowania cywilnego. W zamówieniach publicznych termin na wniesienie odwołania do Prezesa KIO, liczony jest od…

Konsorcjum

 

Wystarczające spełnienie warunków udziału przez  jednego z członków

Zgodnie z art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  działając jako  - konsorcjum -. W doktrynie…

Specjaliści zagraniczni i wystarczające uprawnienia państwa członkowskiego

Wyniki audytu Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2013 roku w zakresie wymogu dysponowania przez wykonawcę osobami będącymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Jeżeli zamawiający żąda załączenia do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, dla osoby w stosunku do której ustawa Prawo budowlane (art….

Zmowa przetargowa – czyn nieuczciwej konkurencji

 

Wyrokiem z dnia 15.01.2013r. sygn. akt: KIO 2865/12 Izba uwzględniła zarzuty Odwołującego, który wskazywał na zmowę przetargową o czym świadczył m.in. fakt, że przetarg wygrała grupa firm, podająca jednakowe ceny za zamawiane usługi, a ponadto wspólnikiem każdej z firm była ta sama osoba.

 

Zakaz zmów przetargowych wprowadza art….

Uwaga na referencje

 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał, aby wykonawcy przystępujący do przetargu spełniali określone warunki min. warunek dotyczący odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie robót wskazanych w specyfikacji.  Na potwierdzenie, iż przedmiotowy warunek został spełniony wykonawcy zobowiązani byli do złożenia stosownych referencji.

Nowelizacja prawa zamówień publicznych:

 

W dniu 20 lutego 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy -  Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271 – dalej „ustawa zmieniająca”). Nowelizacja w znacznej części wdraża do polskiego systemu prawnego…