Zmowa przetargowa – czyn nieuczciwej konkurencji

 

Wyrokiem z dnia 15.01.2013r. sygn. akt: KIO 2865/12 Izba uwzględniła zarzuty Odwołującego, który wskazywał na zmowę przetargową o czym świadczył m.in. fakt, że przetarg wygrała grupa firm, podająca jednakowe ceny za zamawiane usługi, a ponadto wspólnikiem każdej z firm była ta sama osoba.

 

Zakaz zmów przetargowych wprowadza art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie, z którym zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, zakresu prac lub ceny. Za niedopuszczalne w warunkach uczciwej i rzetelnej konkurencji Izba uznała także kształtowanie polityki cenowej w porozumieniu z konkurencją, pomimo formalnej odrębności  organizacyjno-prawno-finansowej i tym samym stwarzanie jedynie pozorów działania konkurencyjnego. W wyroku ETS w spr. 8/72, stwierdzono, iż zakazane jest choćby orientacyjne ustalanie cen wobec osób trzecich. Konkurencja winna być jawną i rzeczywistą, a każda pozorność w tym zakresie niezależnie od  zaistniałego skutku, wypacza zasadę uczciwej konkurencji. Prawo zamówień publicznych nie wyłącza możliwości składania ofert w tym samym postępowaniu przetargowym przez wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo, jednak zabronione jest uzgadnianie treści składanych ofert pomiędzy odrębnymi uczestnikami przetargu. Ponadto nowe przepisy Prawa Zamówień Publicznych nakładają na Wykonawcę obowiązek złożenia wraz ze swoją ofertą listy podmiotów, które należą wraz z nim do jednej grupy kapitałowej a w przypadku braku przynależności do takiej grupy informacji w tym zakresie. Wykonawcy z tej samej grupy kapitałowej startujący w tym samym przetargu zobowiązani są do złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań pomiędzy nimi oraz wykazania, że złożenie przez nich oddzielnych ofert nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji (szerzej o tym w naszym art. „Nowelizacja P.Z.P”). Ze zmową przetargową mamy do czynienia wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że gdyby nie współdziałanie wykonawców, to obiektywnie nie byłoby możliwe złożenie tak podobnych ofert.

 

Na zamawiającym ciąży obowiązek odrzucenia ofert spełniających przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bądź naruszających postanowienia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła w postanowieniu z dnia 1.02.2011 r.  w spr. KIO 159/11 i wyroku z dnia 17.07.2012 r. w spr. KIO 1430/12, że zamawiający, jako organizator przetargu o zamówienie publiczne jest z mocy ustawy zobowiązany wobec innych wykonawców, zbadać i ustalić czy złożenie ofert nie jest wynikiem czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie potwierdzenia się tego faktu, winien takie oferty odrzucić. Należy podkreślić, że zamawiający ma prawo każdorazowo, do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie.

 

 

W artykule powołano następujące orzeczenia:

wyrok KIO z dnia 23.09.2010 r. w spr. KIO 1939/10,

wyrok KIO z dnia 28.12.2010 r. w spr. KIO 2685/10 i KIO 2686/10,

wyrok KIO z dnia 19.01.2011 r. w spr. KIO 34/11,

wyrok KIO z dnia 21.06.2011 r. w spr. KIO 1231/11,

wyrok KIO z dnia 10.10.2012 r. w spr. KIO 2037/12 i 2047/12,

wyrok KIO z dnia 17.07.2012 r. w spr. KIO 1430/12

wyrok KIO z dnia 15.01.2013 r. w spr. KIO 2865/12

postanowienie KIO z dnia 1.02.2011 r. w spr. KIO 159/11

wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w spr 8/72

 

W związku z nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych polecamy szkolenie w tym przedmiocie. Wszelkie informacje bezpośrednio u organizatora pod nr telefonu
731-276-647.