Uwaga na referencje

 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał, aby wykonawcy przystępujący do przetargu spełniali określone warunki min. warunek dotyczący odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie robót wskazanych w specyfikacji.  Na potwierdzenie, iż przedmiotowy warunek został spełniony wykonawcy zobowiązani byli do złożenia stosownych referencji.

Jedna z firm wygrywających przetarg, przedstawiła referencje wystawione przez poprzedniego inwestora jeszcze  w trakcie realizacji robót a więc przed ich ukończeniem.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że takie referencje nie mogą być uznane za dokument potwierdzający należyte wykonanie  zadania inwestycyjnego. Nie potwierdzają one bowiem że roboty zostały  u k o ń c z o n e   prawidłowo. W ocenie KIO spełnienie postawionego przez zamawiającego warunku, nie może sprowadzać się do wykazania doświadczenia w realizacji jakichkolwiek robót, ale tylko takich które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Sygn. akt: KIO 408/12, Wyrok KIO z dnia 8 marca 2012 r.

 

W związku z nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych polecamy szkolenie w tym przedmiocie. Wszelkie informacje bezpośrednio u organizatora pod nr telefonu
731-276-647.