Konsorcjum

 

Wystarczające spełnienie warunków udziału przez  jednego z członków

Zgodnie z art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  działając jako  - konsorcjum -. W doktrynie przyjmuje się, że członkowie konsorcjum mogą łącznie spełniać warunki w zakresie wiedzy, doświadczenia, uprawnień, zezwoleń, sprzętu, potencjału finansowego, ekonomicznego, technicznego, czy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Nie ma zatem obowiązku posiadania uprawnień ustawowych przez wszystkich członków konsorcjum. Żądanie przez Zamawiającego spełniania wymogów zamówienia przez wszystkich członków konsorcjum ograniczałoby swobodę tworzenia konsorcjum, ale także sprzeciwiałoby się istocie i celowi zawierania konsorcjum jakim jest możliwości korzystania z potencjału każdego z członków.

 

Warunki indywidulane

Wyjątkiem od powyższej zasady stanowi sytuacja, w której wszystkie obszary objęte zamówieniem, wymagają posiadania uprawnień. Stosowne uprawnienia powinny posiadać te podmioty, które będą wykonywały część zamówienia, objętego wymogiem uzyskania zezwolenia. Kwestia płynność finansowej czy polisy ubezpieczeniowej jest także  integralnie związana z indywidualną sytuacją podmiotu, dlatego taki warunek powinien spełniać każdy z członków konsorcjum.

 

Zamawiający dopiero po dokonaniu wyboru oferty, złożonej przez Konsorcjum, może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.