Specjaliści zagraniczni i wystarczające uprawnienia państwa członkowskiego

Wyniki audytu Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2013 roku w zakresie wymogu dysponowania przez wykonawcę osobami będącymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Jeżeli zamawiający żąda załączenia do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, dla osoby w stosunku do której ustawa Prawo budowlane (art. 12a lub 12b) wymaga posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to w przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, żądanie to stanowi ograniczenie dostępu do uzyskania zamówienia dla wykonawców z innych krajów UE i tym samym naruszenie zasady równego traktowania.

W opinii Komisji Europejskiej spełnieniem warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania określonych uprawnień, za wystarczający dowód uznaje się posiadanie uprawnień lub wpis na listę członków właściwej organizacji samorządu zawodowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym dany wykonawca ma siedzibę.