Terminy w prawie zamówień publicznych

Sposób liczenia terminów
w Prawie Zamówień Publicznych

Kiedy zaczyna biec termin na wniesienie odwołania do prezesa kio?
Terminy wynikające z art. 182 prawa zamówień publicznych liczone są odmiennie od przepisów zawartych w art. 165 kodeksu postępowania cywilnego. W zamówieniach publicznych termin na wniesienie odwołania do Prezesa KIO, liczony jest od dnia przesłania informacji przez Zamawiającego, nie zaś od jej faktycznego doręczenia zainteresowanemu. Oznacza to, brak świadomości wykonawcy co do biegnącego mu terminu. W przypadku nadania przez zamawiającego pisma przesyłką pocztową, wykonawca nie wie kiedy dotrze do niego stosowna informacja, a w tym czasie biegnie termin na złożenie odwołania.

Przykład:
Jeżeli zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy 1 stycznia i tego dnia prześle informacje do zainteresowanego,
a wykonawcy będzie przysługiwał 15 dniowy termin na wniesienie odwołania, to upłynie on 15 stycznia pomimo, że wykonawca faktycznie otrzyma informację np. 10 stycznia.

Kiedy wykonawca dotrzyma terminu na wniesienie odwołania?
Złożenie odwołania w placówce pocztowej będzie skuteczne tylko wtedy, gdy poczta doręczy odwołanie do Prezesa KIO przed upływem odpowiedniego terminu.
W przykładowej sytuacji wykonawca ma włącznie z dniem w którym otrzymał informację