Oferta dla podmiotów gospodarczych

  • sporządzanie umów, aktów założycielskich oraz statutów spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń;
  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS,
  • sporządzanie i opiniowanie umów oraz aktów wewnętrznych tj. uchwały, zarządzenia, regulaminy;
  • obsługa prawna walnych zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych zawieranych z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
  • pomoc przy wyborze optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy klienta,
  • pomoc w negocjacjach, identyfikacja ryzyk prawnych związanych z obrotem gospodarczym;
  • reprezentacja przed sądem powszechnym w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, pracy, zastępstwo przed organami egzekucyjnymi;
  • windykacja należności.