Nowelizacja PZP – wzmocniono ochronę praw podwykonawców

24 grudnia 2013 roku wchodzą w życie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja reguluje przede wszystkim kwestie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wprowadza legalną definicje umowy o podwykonawstwo, zapewnia podwykonawcom pełną i terminową zapłatę należnego im wynagrodzenia.
Uchwalona ustawa wprowadza mechanizmy mające na celu zwiększenie motywacji wykonawców do właściwej realizacji zobowiązań z tytułu umów o podwykonawstwo. Wykonawca za realizację przedmiotowych obowiązków odpowiadał będzie bezpośrednio przed zamawiającym a ich niewykonanie skutkować może nałożeniem odpowiednich sankcji, tj.
- brak dowodu zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia może spowodować wstrzymanie wynagrodzenia lub zaliczki na rzecz wykonawcy,
- zaakceptowanym przez zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom będzie przysługiwało prawo do zwrócenia się do zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty,
- brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom będzie stanowiło przesłankę nałożenia kary umownej na wykonawcę.

Ustawa wprowadza obowiązek przedkładania zamawiającemu zawieranych przy realizacji zamówień na roboty budowlane umów o podwykonawstwo. Obowiązek ten obejmuje także dalszych podwykonawców. Ochroną objęci będę nie tylko podwykonawcy wykonujący roboty budowlane ale także podwykonawcy świadczący dostawy i usługi, co znacznie rozszerza krąg podmiotów chronionych w stosunku do norm zawartych w kodeksie cywilnym.
Ustawodawca przyjął, iż warunkiem terminowych wypłat na rzecz podwykonawców jest utrzymanie płynności finansowej przez samego wykonawcę, w związku z czym w umowach, w których termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy wprowadzono obowiązek bieżącego zaliczkowania realizacji umowy. Udzielanie przez zamawiającego kolejnych zaliczek uzależnione będzie od przedstawienia przez wykonawcę potwierdzeń wypłat dokonanych na rzecz podwykonawców.
Przyjęte rozwiązania niewątpliwie zwiększają bezpieczeństwo udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówienia publicznego i ograniczają ryzyko pojawienia się sporów na etapie realizacji zamówień publicznych.