Nowelizacja prawa zamówień publicznych:

 

W dniu 20 lutego 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy -  Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271 – dalej „ustawa zmieniająca”). Nowelizacja w znacznej części wdraża do polskiego systemu prawnego normy zawarte w  dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku 2009/81/WE, obejmujące przede wszystkim przepisy w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Ustawa zmieniająca wprowadza również zmiany wykraczające poza dyrektywę „obronną”.

 

  • obowiązek wykazania podmiotów z jednej grupy kapitałowej

 

Nakłada na Wykonawcę obowiązek złożenia wraz ze swoją ofertą (wnioskiem) listy podmiotów, które należą wraz z nim do jednej grupy kapitałowej a w przypadku braku przynależności do takiej grupy informacji w tym zakresie. Wykonawcy z tej samej grupy kapitałowej startujący w tym samym przetargu zobowiązani są do złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań pomiędzy nimi oraz wykazania, że złożenie przez nich oddzielnych ofert nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji. Brak złożenia przedmiotowych informacji jak również brak załączenia do oferty (wniosku) listy podmiotów powiązanych można uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 pzp, a więc w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów. Dopiero w sytuacji, gdy Wykonawca nie dokona przedmiotowego uzupełnienia Zamawiający wyklucza go z postępowania przetargowego.

 

  • uprawnienie Zamawiającego do dokonania oceny zdolności Wykonawców

 

Wprowadzone nowelą zmiany zezwalają również Zamawiającemu na weryfikację kwalifikacji, rzetelności, efektywności i doświadczenia Wykonawców jeszcze przed właściwym postępowaniem. Możliwość dokonania oceny zdolności Wykonawcy odnosi się do zamówień, których przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane.

 

  • nowa instytucja dialogu technicznego
  • nowe definicje w słowniczku ustawowym

 

Dodatkowo wprowadzono do ustawy instytucję dialogu technicznego mającą na celu przeprowadzenie konsultacji w fazie poprzedzającej wszczęcie postępowania przetargowego, jak również dodano nowe definicje w ustawowym słowniczku (min. cykl życia produktu, newralgiczne roboty budowlane, sprzęt, usługi, obiekt budowlany) natomiast istniejące zmodyfikowano (np. roboty budowlane).

 

W związku z nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych polecamy szkolenie w tym przedmiocie. Wszelkie informacje bezpośrednio u organizatora pod
nr telefonu 731-276-647.