MdM czyli mieszkania dla młodych

Dopłaty do nowych mieszkań i domów lub zwrot wydatków poniesionych w związku z budową własnego „M”

Dofinansowanie kredytu

Od 1 stycznia zapowiada się wiele zmian w zakresie udzielania kredytów hipotecznych i nabywania mieszkań od dewelopera. Banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będą oferowały kredyty z dopłatami z programu „Mieszkanie dla młodych”. Dofinansowania z programu będą akceptowane przez banki udzielające kredytu, na poczet udziału własnego. Z programu skorzystają kredytobiorcy w wieku do 35 lat, kupujący mieszkanie o powierzchni do 75 m2 lub dom jednorodzinny do 100 m2. Większy metraż będzie uznawany, w przypadku posiadania przynajmniej trójki dzieci. Cena za m2 mieszkania czy domu nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni mieszkania jednak, (maksymalnie 50m2) i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni mieszkalne obowiązującego w danej gminie, podawanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przykładowo dla miasta Kraków wskazany współczynnik wynosi obecnie 4.894,45 zł za m2 wobec czego do mieszkania położonego w Krakowie o pow. 50m2 i wartości 244.722,50zł, uzyskamy maksymalne dofinansowanie w kwocie 24.472,25zł. W przypadku gdy nabywca wychowuje przynajmniej jedno dziecko kwota dofinansowania wkładu własnego wynosić będzie 150% powyższej kwoty tj. 61.180.63zł .

Dofinansowanie musi dotyczyć co najmniej połowy ceny zakupu mieszkania, kredyt ma być udzielony w walucie polskiej, a umowa kredytu nie może uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut. Okres kredytowania musi wynosić minimum 15 lat. Jeżeli nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Zwrot wydatków poniesionych w związku z budową własnego mieszkania

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2014 r. poniesiesz wydatki na zakup materiałów budowlanych, masz prawo ubiegać się o zwrot ich części, poniesionych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny. Pozwolenia na budowę musi być wydane po dniu 1 stycznia 2014 r. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 100 m2, a w przypadku gdy wychowujesz przynajmniej troje dzieci wówczas 85 m2 i 110 m2. Zwrot zostanie przyznany jeśli do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę podatnik nie ukończy 36 lat. Jeżeli jest w związku małżeńskim warunek ten dotyczyć będzie młodszego małżonka. Zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, opodatkowanych podatkiem VAT, odbywa się po udokumentowani fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej zakupów dokonanych po dniu wydania pozwolenia na budowę. Zwrot obejmuje co najmniej 60 % kwoty podatku VAT ale nie więcej niż ok 12% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn 70 m2 i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Przykładowo zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2013 roku cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wyniosła 3.975,00 zł. Jeżeli zatem na budowę domu przeznaczysz 244.722,50zł, kupując materiały budowlane opodatkowane 23% stawką podatku VAT, to kwota zwrotu dla stawki 23 % wyniesie 65,22 % czyli 29. 845.40 zł. Limit kwoty zwrotu wynosi przy tej stawce VAT 12,195%, kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku podanej powyżej czyli 33.113.08 zł.

Wniosek o zwrot wydatków należy złożyć w urzędzie skarbowym.